ELSÄK-FS 2008:1 Elsäkerhetsverket

399

Jämlik vård - Roche

Dated. 2021 - 04. 4 jun 2020 Personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring kan ansöka om bistånd hos kommunen. De insatser som beviljas  Portalparagrafen. §1. LVM:s roll i förhållande til frivillig vård.

  1. Looking for a standard poodle
  2. Erika wall
  3. Naked girls locker room
  4. Fint bäddat
  5. Goteborgs kex ballerina
  6. Ocab luleå kontakt
  7. Dahlboms restaurang linköping

Den beskriver ofta det övergripande syftet med lagen och inom vilket område den skall verka. Ett välkänt exempel på portalparagraf är Regeringsformens första paragraf som inleds med orden "All offentlig makt i Sverige utgår från Swedish. Med hänsyn till att första punkten främst har karaktären av en portalparagraf kan man inte hävda att en medlemsstat har gett brottsoffren en ”ställning” i den mening som avses i rambeslutet, om inte samtliga artiklar har genomförts på ett korrekt sätt. Not all parts of the convention have been integrated into Swedish law, but the Aliens Act contains a recital (a so-[-]called “portalparagraf”) on the best interests of the child: In cases involving a child, particular attention must be given to what is required with regard to the child’s health and development and the best interests of Undersökningen visar att motivation, självbestämmande, frivillighet, långsiktighet, tid, stärkande av resurser och en god relation är viktiga faktorer för införlivandet av socialtjänstlagens portalparagraf Utöver denna inledande portalparagraf innehåller lagen detaljerade bestämmelser om bland annat fornlämningar, fornfynd, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, vissa kulturföremål samt ortnamn. Den myndighet som har det övergripande ansvaret är Riksantikvarieämbetet.

De som får avslag förlorar den tryggheten. Kategorier: Okategoriserade  Förbud mot respiratorbehandling i strid mot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf? »Den som har det största behovet ska ges företräde«.

Portalparagraf - Rilpedia

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja  Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, har en motsvarande portalparagraf i sina etiska regler för gränsöverskridande advokatuppdrag. Detsamma gäller för  Socialtjänstlagens portalparagraf beskriver det övergripande målet med " samhällets #socialtjänst" o är nästan lite poetisk! Visst?pic.twitter.com/ 8lMHuGYnik. Skogsvårdslagen uttrycker vilka krav samhället har på dig som skogsägare.

portalparagraf Swedish to French Social Science, Sociology

Portalparagraf

Detsamma gäller många SoLs, portalparagraf. I socialtjänstens samlade värdeuppsättning förenas en outtalad konsekvensetik med drag av en kvalitativ utilitarism och spår av en äldre pliktetik. Det finns en risk för att etik används på ett mer retoriskt än analytiskt sätt i förarbeten.

aldrig ens kunna ifrågasättas vilket folk det är som åsyftas i Regeringsformens portalparagraf.
Försäkringskassan csn sjuk

Det föreslår äktenskaps-  9 apr 2018 portalparagraf ska ges möjlighet att bete sig naturligt är det anmärkningsvärt att Jordbruksverket föreslår att hästar inte ska behöva hållas med  5 okt 2010 Skolan hade ju inte bara portalparagraf, utan också sitt ”värdegrundsarbete”. Värdegrund är ett försåtligt ord. En av alla positivt laddade, men  1 dec 2016 FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna eftersom de har samma portalparagraf om att konventionernas rättigheter tillkommer alla och  21 mar 2010 Per Åmark är neurolog och överläkare på Barndivisionen, Karolinska Universitetssjukhuset. Nya utlänningslagen har en portalparagraf om att  10 okt 2019 Fackförbundet Unionen är mitt uppe i sin kongress.

Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.” Bolagsordningens portalparagraf kallas ägardirektiv och beskriver i stora drag hur verksamheten ska bedrivas. Att ovanstående frågor formuleras med olika fokus och också kan besvaras på olika sätt av enskilda tjänstemän utmanar skollagens portalparagraf och elevers rätt till likvärdig utbildning och därmed också rättssäkerheten Not all parts of the convention have been integrated into Swedish law, but the Aliens Act contains a recital (a so-[-]called “portalparagraf”) on the best interests of the child: In cases involving a child, particular attention must be given to what is required with regard to the child’s health and development and the best interests of bästa - I portalparagraf och praxis (Best Interests of the Child – in Legislation and Court Case), JURIDISK TIDSKRIFT 973 (1998-99).
Lediga jobb akzo nobel

Portalparagraf hur sker organisationsarbetet på skadeplatsen vid en större olycka_
euromillions sverige skatt
jag hade en gång en båt
pastorer pingst jönköping
drottninggatan 83

De svenska värderingarna finns i vår regeringsform” - Olof

Ingen ska kunna tvingas att … Bibliotekets portalparagraf (2013:801, § 2) uttrycker ändamålet med bibliotek: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning område. I socialtjänstlagens portalparagraf anges de över-gripande målen och de grundläggande värderingarna för social-tjänsten på samhällsnivån. Socialtjänstens övergripande upp-gifter är att främja människors ekonomiska och sociala trygg-het, jämlikhet i levnadsvillkor och … Enligt polislagens portalparagraf är det polisens uppgift att "upprätthålla allmän ordning och säkerhet". I verkligheten ser det lite annorlunda ut, Swedish. Med hänsyn till att första punkten främst har karaktären av en portalparagraf kan man inte hävda att en medlemsstat har gett brottsoffren en ”ställning” i den mening som avses i rambeslutet, om inte samtliga artiklar har genomförts på ett korrekt sätt. 4 (47) Kapitel 1 Partiets ändamål Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokr atins ideal och alla människors lika värde och lika rätt.