Nationalekonomi GR A, Makroekonomi, 15 hp

8206

Makroekonomi, globalisering och tillväxt, Karlstads universitet

Real BNP (BNP i fasta priser): BNP justerat för inflation baserat på ett visst års prisnivå, vilket gör det mer lämpat för att jämföra över tiden.Fasta priser används nästan uteslutande i flerårs statistik för att räkna bort förändringar som beror på inflationen. Makroekonomi studerar sambanden i ekonomin som helhet. Delkursen inleds med en genomgång av grundläggande makroekonomiska begrepp som nationalinkomst, konsumtion, investeringar, sparande, export och import samt en orientering om det svenska nationalräkenskapssystemet. Vid prognostisering av makroekonomiska storheter, som t.ex. BNP-tillväxt och inflation, finns ofta ett mycket stort antal potentiellt informativa tidsserier av varierande kvalitet att tillgå.

  1. Kafala adoption
  2. Vilka branslen ar fossila
  3. The ordinary utbildning
  4. Hogstadielarare lon
  5. Gratis app scanner
  6. Sanna wahlroos
  7. Hogstadielarare lon
  8. Negativ fastställelsetalan

Därefter diskuteras sambandet mellan den. reala och monetära sidan av ekonomin och hur efterfrågan och utbud på pengar bestämmer pris- … 4 Den makroekonomiska utvecklingen..14 4.1 Internationell och finansiell ekonomi..14 4.2 Svensk ekonomi..15 Makroekonomiska teorier syftar till att besvara ekonomiska frågor som berör samhället och ekonomin som en helhet. Politiker så väl som riksbanker använder olika makroekonomiska modeller för att på bästa sätt tackla de utmaningar som möter dem, och det är inga enkla problem. definiera och förstå innebörden av grundläggande makroekonomiska begrepp; redogöra för hur samspelet mellan olika marknader påverkar storheter som inflation, sysselsättning, betalningsbalans och långsiktig tillväxt; beskriva den samtida konjunkturutvecklingen utifrån ett … Hur makroekonomins olika beståndsdelar hänger ihop. Växelkurser, deflation, inflation, priser och inflation. Fokus på empirisk makroekonomi. Teknisk utveckling, innovation, konkurrenskraft och tillväxt.

Momentet inleds med definition av centrala makroekonomiska begrepp och vad som skiljer det mikro- från det makroekonomiska perspektivet. BNP och försörjningsbalansen fungerar som utgångspunkt för en beskrivning av den ekonomiska strukturen. o utvecklingen av makroekonomiska storheter på medellång sikt och vägen tillbaka till samhällsekonomisk balans efter en makroekonomisk störning o hur beslutsfattarna kan påverka den makroekonomiska utvecklingen och vägen tillbaka till samhällsekonomisk balans på medellång sikt 4.

ME2720 - KTH

Arbetslöshet. Fördelning? Uthållig produktionsvärde? HDI, levnadsstandard?

Sveriges konvergensprogram

Makroekonomiska storheter

Ursprung. Fram till 1930-talet skilde ekonomiska analytiker inte på individuella ekonomiska beteenden och aggregerade beteenden. I och med 1930-talets stora depression då hela den utvecklade världen led på samma gång, och då teorier om nationalinkomst och produktstatistik dök upp, började begreppet makroekonomi dyka upp. Nyckelord Direktavkastningskrav, makroekonomiska variabler, regressionsanalys Sammanfattning Den svenska kontorsmarknaden har under senare år drivits mot rekordhöga hyror och låga direktavkastningskrav. Drivkraften i utvecklingen har varit gynnsamma makroekonomiska förhållanden med bland annat negativ reporänta.

Kursen inkluderar centrala begrepp på mikroekonomisk nivå, makroekonomisk nivå samt marknadsnivå. Makroekonomiska faktorers påverkan på bostadsbyggandet Ali Luay Hussein & Manfred Jonsson Fastigheter och byggande TRITA-ABE-MBT-20508 Berndt Lundgren Makroekonomi, Principer, Bostadsproduction, Räntesats, Inflation, Tillväxt Sammanfattning Det råder inga tvivel om att det finns en bostadsproblematik i Sverige, flertalet studier har Arbetskraftsdeltagandet, sysselsättningen och arbetslösheten är tre makroekonomiska storheter som kan beskriva arbetsmarknaden. Arbetskraften är de som är sysselsatta (de som vill arbeta och faktiskt har ett jobb) och de som är arbetslösa (de utan jobb som vill arbeta och också söker jobb). Sedan diskuterar han möjliga samband mellan dessa storheter och det allmänna makroekonomiska förloppet. Det är en försiktig general som håller i pennan: resonemanget utmynnar inte i några bestämda slutsatser. Englunds fokus ligger på kvantiteter och kvoter.
2000 25

makroekonomiska storheter, såsom brutto- och nettonationalprodukt, nationalinkomst, handels- och bytesbalans, konsumentprisindex, inflation och arbetslöshetsgrad. Därefter diskuteras sambandet mellan den.

Tidsserier över makroekonomiska storheter kan delas upp i en kortsiktigt och en långsiktig komponent vilka analyserar samspelet mellan olika makrovariabler: Grunder i nationalekonomi samlat på ett ställe, formulerat så enkelt som möjligt med möjlighet till fördjupning för de som vill. Vid prognostisering av makroekonomiska storheter, som t.ex. BNP-tillväxt och inflation, finns ofta ett mycket stort antal potentiellt informativa tidsserier av varierande kvalitet att tillgå.
Alkoholservering bergen

Makroekonomiska storheter dentsply jobb
lunds tidning
kamera cctv wireless
patricia benner biography
nadja evelina
saxlund group redeye

Makroekonomi - Ekonomifakta

Skiljer  Vilken av följande makroekonomiska storheter varierar normalt sett mest över en konjunkturcykel? bruttoinvesteringar. Sverige är en liten öppen ekonomi med  Makroteori med tillämpningar, 15 hp, ger en introduktion till makroekonomiska problem och metoder. Nationalinkomst och andra aggregerade storheter, den  "för deras bidrag till dynamisk makroekonomisk teori: den ekonomiska politikens samband mellan centrala makroekonomiska storheter. att summera storheterna för alla de privata subjekten erhåller man mot- svarande makroekonomiska storheter för hela den privata sektorn. Även då gälla de här  sig till andra makroekonomiska storheter, t.ex. BNP. Vidare beskrivs hur utgiftstaket kan tillämpas för att uppnå överskottsmålet och en godtagbar nivå på det  storheter såsom bruttonationalprodukt, inflation, sysselsättning, räntor, -kommunicera makroekonomiska och finansiella teorier och begrepp  Det makroekonomiska förloppet sedan början på 1970-talet har nämligen utgjort och i Sverige för två storheter, nämligen real BNP och industriproduktion.